Supportersclub
Een supportersclub is een vereniging die na haar eerste werkjaar bestaat uit ten minste 50 leden. Een supportersclub dient erkend te worden door het Supportersverbond en zal binnen het verbond ook zijn verantwoordelijkheid opnemen. Een club die zich niet aansluit bij het supportersverbond kan zijn stem niet laten gelden bij om het even welke officiële instantie van STVV, zoals vastgelegd is in het Charter met STVV.

Lidgeld
Het lidgeld wordt vastgelegd per kalenderjaar. (zoals ook de jaarrekeningen lopen). Elk jaar wordt het bedrag van het lidgeld bepaald op de eerste vergadering van het jaar (=al jaren € 50). Voor de sfeerwerking komen de supportersclubs op die vergadering ook het bedrag van de bijdrage aan de sfeerwerking (TSG) overeen (=ook al jaren €50). Nieuw startende supportersclubs betalen het eerste jaar geen lidgeld en geen bijdrage aan de sfeerwerking. Na het eerste jaar betalen ze pro rata temporis voor het aantal maanden die nog lopen in dat 2e jaar, zodat ze begin het jaar erop gelijktijdig met de andere supportersclubs het volledige jaarbedrag kunnen betalen.Supportersclubs die heraansluiten na een afwezigheid krijgen uiteraard geen jaar vrijstelling meer. Ze betalen de volledige bijdrage voor de sfeerwerking voor het ganse jaar als ze terug aansluiten. Voor het lidgeld van het supportersverbond betalen ze dan pro rata temporis voor het aantal nog te lopen maanden in dat jaar.

Familiale gebeurtenissen
Familiale gebeurtenissen(Geboortes, huwelijken, overlijdens...) bij de leden van de raad van bestuur (= de personen die naar de vergaderingen van de raad van bestuur komen) Er wordt een bijdrage voorzien van € 60,--. De supportersclubs betalen € 5.00. Het supportersverbond betaalt het verschil van de totale som van de supportersclubs en € 60,00. Bij een stijging van het aantal supportersclubs wordt een minimumbijdrage voor het supportersverbond € 5,00 behouden. Dit wordt voorzien om te vermijden dat bij het verdwijnen van supportersclubs het bedrag te klein wordt.

Eenvormige prijzen lidkaarten en busverplaatsingen
De supportersclubs komen jaarlijks een eenvormige prijs overeen voor het bedrag van hun lidkaarten (€ 5,00) en ook voor het aan te rekenen bedrag voor de busverplaatsingen (€10 voor leden supportersclubs en € 15 voor niet leden). Voor abonnementen en meerrittenkaarten is de prijs vrij.

Overeenkomst i.v.m. de algemene vergadering van de nv STVV
De vertegenwoordiger van het supportersverbond bij de nv STVV brengt op de eerstvolgende  vergadering van de raad van bestuur van het Supportersverbond verslag uit van de bespreking van de jaarrekening van de nv STVV op de algemene vergadering.
Als hij verhinderd is de vergadering bij te wonen, zorgt hij ervoor dat een ander bestuurslid bij volmacht de vergadering zal bijwonen.
Gezien de notaris de fout gemaakt heeft in de oprichtingsakte de fysieke persoon op te nemen i.p.v. de vereniging dient bij het wegvallen van deze fysieke persoon, een nieuwe persoon opgegeven worden ter vervanging. Dit wordt alleen in de gevallen van de verenigingen toegestaan, omdat men op de hoogte is van die fout (het  kan normaal niet). Als bewijs voor deze vervanging kan het aandenken ter gelegenheid van de oprichting gebruikt worden  (waarop het wel juist staat), of het bewijs van de betaling van de € 1,00 ter beschikking bij het supportersverbond, waarop de vertegenwoordiging uiteraad ook juist staat.

Organisatie van de verdeling van de Belgian supporters-toeganskaarten (vroeger NSF genoemd)
De toeganskaarten worden op de vergaderingen van de raad van bestuur in een beurtrol toegekend aan de bestuursleden van het supportersverbond en aan de supportersclubs: telkens 1 kaart voor de bestuursleden en 2 kaarten voor de supportersclubs. Voor de toekenning van de kaarten aan de supportersclubs, wordt de volgorde van oudste naar jongste supportersclub gevolgd voor de op de vergadering aanwezige supportersclubs. De toekenningen van de kaarten worden in een aparte bijlage bij de verslagen van de bestuursvergaderigen bijgehouden
Sommige clubs sturen de ingangstickets op, die dan overhandigd kunnen worden aan de personen die ze toegewezen kregen
Andere clubs leggen de ingangstickets ter beschikking aan het loket van de bezoekers. In dat geval krijgen we de service van de hoofdstewardward, die de tickets gaat afhalen en ze overhandigt aan de personen die de Belgian supporterskaarten tonen. De kaarten worden in de ondervoorzitter afgehaald en tijdig terug gebracht. Degene die de kaarten niet tijdig terugberzorgt zal nadien niet meer in aanmerking komen voor de kaarten.
Dubbele vertegenwoordiging voor buitenlandse supportersclubs
Buitenlandse supportersclubs kunnen vertegenwoordigd worden door iemand die reeds een binnenlandse supportersclub vertegenwoordigt. Wat betreft stemmingen en verkiezingen wordt het gewicht van de personen bij de stemming beperkt door het maximum vertegenwoordigingen per persoon op 2 te vast te leggen.

Doorgeven van de busverplaatsingen aan de politie
Bij elke verplaatsing van STVV vraagt de secretaris 's maandags aan de supportersclubs die bussen inleggen, het aantal voorziene bussen, het aantal plaatsen per bus, het vertrekuur en wie is de busverantwoordelijke is. De secretaris geeft dan deze gegevens onmiddellijk door aan de politie. Als er nadien grote wijzigingen zijn (b.v. annulatie van een bus, of een bijkomende bus) laat de betreffende supportersclub dat weten aan de secretaris, die de wijziging doorgeeft aan de politie

Zwarte lijst voor busverplaatsingen
Supportersclubs kunnen met gefundeerde argumenten op de vergadering van de raad van bestuur vragen supporters op de zwarte lijst te zetten. De duur van de sanctie wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Personen die op de zwarte lijst terechtkomen, zullen bij geen enkele aangesloten supportersclub nog aanvaard worden op de bussen.

Vergaderingen raad van bestuur van het Supportersverbond
De vergaderingen gaan maandelijks door op een vast tijdstip (voorlopig afwisselend telkens de tweede en de derde donderdag van de maand). In de maand juli zijn er wegens verlof geen vergaderingen De vergaderdata worden jaarlijks bij de laatste vergadering van het jaar vastgelegd voor het volgende jaar. Gezien de aanwezigheid van de supportersclubs op de vergaderingen belangrijk is voor de overkoepelende werking wordt door elke supportersclub getracht een minimumvertgenwoordiging 75% van de vergaderingen te bereiken. Voor de bestuursleden is dat 60% (omdat het daar over één persoon gaat).

Verplaatsingen voor rekening van het Supportersverbond
Voor de verplaatsingen voor rekening van het Supportersverbond (b.v. Belgian supporters vergaderingen) zal een km-vergoeding toegekend worden van het officieel tarief van de overheid (€ 0,3456 per km op 30/6/2013).

Interne aangelegenheden van de supportersclubs
De raad van bestuur van het Supportersverbond heeft niet het recht zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van de supportersclubs.

Toepassing
Dit reglement van inwendige orde is ingegaan op 01/09/2013.
facebook | Home | Pictures | Contact | Bestuur | Statuten | Charter | Verslagen | Historiek | Supportersclubs | Forum | Links | Disclaimer | twitter
| Supportersverbond KSTVV© 2016 | Aangesloten bij Belgian Supporters |
Design JWLS |